Artikel 1

Het bezorgen van productie-elementen (grondstoffen, model, kopij, en/of digitale bestanden,…) met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich aan deze leverancier de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden.

 

Artikel 2

Al onze offertes, mondeling of schriftelijk, zijn vrijblijvend. De prijzen zijn exclusief btw, verpakkings-, verzendings- of transportkosten. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de drie maand. De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte.

 

Artikel 3

Een ontwerp is elke tekening, illustratie, model, foto, bladschikking of tekst waardoor aan een idee vorm werd gegeven, zowel voorlopig als definitief.

 

Artikel 4

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de omschrijving en de formulering van de opdracht. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de opdracht schriftelijk opgesteld en zo nauwkeurig mogelijk bepaald. Toech BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor onnauwkeurigheden of onduidelijkheden in de opdracht.

 

Artikel 5

Toech BV kan tevens niet aansprakelijk gesteld worden voor enige welkdanige aanspraak van derden houdende schending van enig welkdanig intellectueel eigendoms- en/of merken- en modellenrecht, onrechtmatige reproductie of namaak e.d.

 

Artikel 6

Toech BV verplicht zich tot geheimhouding van alles wat haar wordt toevertrouwd inzake fabricatiemethoden, commerciële- en reclamepolitiek of andere interne gebruiken.

 

Artikel 7

Het ontwerp van Toech BV is ontstaan aan haar eigen creativiteit, en is haar intellectueel eigendom. Het mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder haar voorafgaande toestemming.

 

Artikel 8

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt bij de aflevering van het ontwerp, het gehele ontwerphonorarium aangerekend.

 

Artikel 9

Toech BV heeft steeds het recht het ontwerp of de proef aan te passen na mededeling van de opmerking van de opdrachtgever. Het weigeren van een ontwerp of proef zonder mogelijkheid tot hernieuwing is gelijkgesteld met een annulatie van de opdracht (zie verder). Het ontwerp wordt op kosten van de opdrachtgever aan Toech BV terugbezorgd.

 

Artikel 10

De opdrachtgever draagt de bijkomende kosten noodzakelijk voor de productie van het ontwerp zoals kosten voor technische hulpmiddelen (zetwerk, foto’s, e.d.); reis- en verblijfskosten; verplaatsingskosten; werkzaamheden door derden.

 

Artikel 11

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst worden nevenwerkzaamheden (drukwerkcontrole – besprekingen – verzamelen van gegevens e.d.) afzonderlijk aangerekend volgens uurtarief.

 

Artikel 12

Wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft om de nodige gegevens te verstrekken en het productieproces daardoor dient stopgezet, zal een voorschot worden geëist in verhouding tot het reeds afgehandelde werk.

 

Artikel 13

Indien de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt van Toech BV, moet dit op tijd rekening houdend met de orderplanning) degelijk verpakt en franco geleverd worden bij Toech BV. Het voor ontvangst tekenen van de vervoerdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal. Als de opdrachtgever digitale bestanden ter beschikking stelt van Toech BV, dan moet hij zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze bestanden. Behoudens opzet en zware fout van Toech BV zullen moeilijkheden of vertraging tijdens de productie, veroorzaakt door problemen met geleverde materialen, de leveringstermijn verlengen en de prijs verhogen met de door deze problemen veroorzaakte bijkomende kosten.

 

Artikel 14

Indien de wet zulks vereist mag de opdrachtgever zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van Toech BV, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of anderen reeds vermeld staat.

 

Artikel 15

I.v.m. drukwerk kunnen, afwijkingen van maximaal 10% naar oplage, formaat, kleur en papiergewicht, geen oorzaak zijn tot het weigeren van de goederen, tot weigeren van betaling of tot het eisen van een schadevergoeding.

 

Artikel 16

Op vraag van de opdrachtgever zorgt Toech BV voor een eenvoudige drukproef. Verzorgde drukproeven worden extra aangerekend. Vraagt de opdrachtgever geen drukproef, dan is de leverancier in geen enkel geval verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindproduct.

 

Artikel 17

Toech BV moet de door de opdrachtgever aangeduide zetfouten en woordsplitsingsfouten verbeteren, maar is niet verantwoordelijk voor spellings-, taalkundige of grammaticale fouten. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook in de tekst, in bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, in het druk- of bindwerk enz. schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht en verlengen de uitvoeringstermijn. De mondelinge of per telefoon opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 18

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst voldoet Toech BV aan haar leveringsplicht wanneer het werk ter beschikking wordt gesteld van de opdrachtgever op het adres van de maatschappelijke zetel van Toech BV.

Indien het werk om welke reden dan ook, door de opdrachtgever niet wordt opgehaald, wordt het op de maatschappelijke zetel van Toech BV bewaard en dit voor rekening, op kosten en op risico van de opdrachtgever.

De opdrachtgever draagt alle kosten en risico’s verbonden aan het vervoer van het ontwerp vanaf de maatschappelijke zetel naar de gewenste bestemming.

De overeengekomen leveringstermijnen zijn niet bindend. Deze termijnen zullen zoveel als mogelijk gerespecteerd worden. De overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Toech BV, en kan evenmin een grond vormen tot ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 19

Annulering van de opdracht door de opdrachtgever is enkel mogelijk na schriftelijk akkoord van Toech BV. Bij annulatie zijn onmiddellijk verschuldigd: de reeds geleverde prestaties en 25% van de (rest) waarde van de opdracht, niettegenstaande het recht van Toech BV om een hogere schade te bewijzen en te vorderen.

 

Artikel 20

Bij niet-betaling van één factuur houdt Toech BV zich het recht voor om de verdere prestaties stop te zetten. Tevens behoudt Toech BV zich in dat geval het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of voor het niet-uitgevoerde gedeelte.

 

Artikel 21

Klachten aangaande uitvoering zijn alleen geldig indien deze bij aangetekend schrijven of per fax binnen de zeven dagen na de leveringsdatum worden gedaan.

Klachten inzake facturatie moeten uiterlijk binnen de zeven dagen na de factuurdatum schriftelijk worden gemeld bij aangetekend schrijven of per fax.

 

Artikel 22

Behoudens schriftelijke overeenkomst zijn al onze rekeningen contant betaalbaar, zonder disconto, binnen de dertig dagen na factuurdatum.

Door het niet-betalen van één factuur op de vervaldag worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar, daarbij vervallen alle op voorhand toegestane betalingsvoorwaarden.

 

Artikel 23

Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd:

  • een verwijlrente ten belope van 10% per jaar op het factuurbedrag,
  • een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 12% van het factuurbedrag ter dekking van de buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 125 euro en een maximum van 2.500 euro.

 

Artikel 24

Gebeurlijke betwistingen of geschilpunten kunnen enkel worden geregeld door de rechtbanken van het arrondissement Brugge.

Door het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht aan Toech BV bevestigt de klant dat hij/zij eigenaar is van de portretrechten, publicatierechten, intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrechten), reproductierechten en gelijkaardige rechten op het aan Toech BV aangeleverde foto- en beeldmateriaal, inclusief merkrechten, rechten op handelsbenaming of andere rechten op aangeleverde logo's, tekens , merken en modellen. De klanten vrijwaren Toech BV integraal voor alle geleden schade en voor elke mogelijke schadeclaim die wegens een inbreuk op vermelde rechten zou worden gesteld door derden ten aanzien van Toech BV, tekens, merken en modellen. De klanten vrijwaren Toech BV integraal voor alle geleden schade en voor elke mogelijke schadeclaim die wegens een inbreuk op vermelde rechten zou worden gesteld door derden ten aanzien van Toech BV.